تماس با ما : 36204750-031 
محصولات

محصولات (11)

توليد نرم افزارهاي يکپارچه که داراي ساختار اصولي و سادگي كاربردی شامل می باشد در سرلوحه کاري شرکت آسا قرار داده شده و با تمركز بر نيازها و خواسته هاي مشتريان نرم افزارهای آسا مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني ايجاد و توسعه يافته است . تاکنون بيش از 15 ماژول نرم افزاري جامع دراين شرکت به بهره برداري رسيده که پس از گذران تست کامل در اختيار مشتريان عزيز قرار داده شده است .

 

زايش روزافزون تقاضا ، تنوع مشتريان ، هزينه هاي سنگين توسعه و سرمايه گذاري و . . . اکثر مديران را وادار نموده تا بخشي از توليد خود را در قالب پيمانکاران فرعي ، خارج از محيط کارخانه انجام دهند ، در اين راستا بدليل پيچيدگي هاي خاص توليد ، غالبا کنترل عملکرد پيمانکاران مذکور از جمله دغدغه هاي مديريت کنترل کالا بشمار مي رود. لذا شرکت آسا سيستم اسپادانا با استفاده از دانش و تجربيات کارشناسان خود اقدام به تهيه نرم افزار ي جهت کنترل عملکرد پيمانکاران ساخت نموده است .

امکانات و قابلیت ها ی سیستم کنترل سفارشات ساخت :

 • معرفي مشخصات پيمانکاران ساخت 
 • ثبت قراردادهاي ساخت کالا توسط پيمانکاران 
 • ارائه سفارشات ساخت کالا به پيمانکاران بهمراه تعريف استاندارد مصرف مواد و قطعات 
 • تنظيم مجوز هاي تحويل مواد و قطعات مورد نياز پيمانکاران ساخت 
 • ارتباط مستقيم با سيستم انبارداري جهت صدور حواله کالا براي پيمانکاران 
 • امکان ثبت مواد و قطعات برگشتي ضايعاتي از سوي پيمانکاران 
 • امکان ثبت مانده مواد و قطعات مورد نياز يک سفارش از سوي پيمانکاران 
 • امکان ارسال اطلاعات کالاهاي تکميل شده براي سيستم انبارداري جهت صدور رسيد کالا به انبار 
 • امکان مرجوع نمودن کالاهاي تکميل شده معيوب به پيمانکاران 
 • تحويل کالاهاي آماده شده از پيمانکاران و کسر اتوماتيک مواد و قطعات نزد آنها 
 • محاسبه کارمزد ساخت پيمانکاران با توجه به مبلغ توافق شده در قرارداد 
 • محاسبه اتوماتيک مانده مواد و قطعات نزد يک پيمانکار به تفکيک سفارشات و قراردادهاي مختلف 
 • پيگيري روند تحويل مواد و قطعات اوليه به پيمانکاران 
 • امکان محاسبه انحرافات مصرف مواد و قطعات اوليه با توجه به استاندارد مصرف تعريف شده براي قرارداد 
 • امکان محاسبه انحرافات مصرف مواد و قطعات اوليه با توجه به استاندارد مصرف تعريف شده براي سفارش 
 • امکان محاسبه انحرافات مصرف مواد و قطعات اوليه با توجه به استاندارد مصرف تعريف شده براي يک پيمانکار 
 • امکان محاسبه انحرافات مصرف مواد وقطعات اوليه با توجه به استاندارد مصرف تعريف شده براي ساخت يک کالا توسط تمامي پيمانکاران 
 • ايجاد سال مالي جديد و انتقال مانده قراردادها و سفارشات ساخت به آن 
 • ارائه گزارشات مقداري و ريالي در خصوص قطعات نزد پيمانکاران 
 • ارائه گزارش بهاي تمام شده کالاي ساخته شده در يک سفارش 
 • ارائه گزارش بهاي تمام شده کالاي ساخته شده در يک قرارداد 
 • ارائه گزارش بهاي تمام شده کالاي ساخته شده توسط يک پيمانکار 
 • ارائه گزارش بهاي تمام شده کالاي ساخته شده در يک قرارداد 
 • ارائه گزارش بهاي تمام شده کالاي ساخته شده توسط يک پيمانکار 
 • ارائه ليست قراردادها و سفارشات  ساخت کالا با پيمانکاران 
 • ارائه گزارش جزئيات پيشرفت يک قرارداد و سفارش

 

 

اهداف توسعه نرم افزار :

بي شک دارائي هاي ثابت يکي از اقلام مهم دارائي هاي موسسات و شرکتهاي صنعتي بوده و ارزش دفتري آنها مي تواند در تصميمات مديريت مالي بسيار موثر باشد . از طرف ديگر بدليل تنوع و حجم وسيع اينگونه دارائي ها در اکثر موارد امور مالي شرکتها اقدام به محاسبه سالانه هزينه استهلاک ، ذخيره استهلاک و ارزش دفتري دارائي ها مي نمايند که بدلايل ذيل ايجاد مشکلاتي را خواهد نمود .

 راهکار شرکت آسا :

در این راستا مجموعه آسا اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار اموال و دارایی ثابت نموده تا مشکلاتی که از قبیل : حجم وسيع عمليات نقل و انتقالات ، از کار افتادگي زود هنگام ، راکد شدن موقت دارائي ها ، بهره برداري مجدد و فروش دارائي هاي ثابت را که نياز به اتلاف وقت زياد جهت ثبت عمليات مذکور دارد را بهبود بخشد .

امکانات و قابلیت های سیستم اموال و دارایی های ثابت :

 •     تعريف انواع گروه هاي دارائي هاي موجود در موسسه
 •     تعريف کامل مشخصات دارائي ها و تعيين نحوه محاسبه استهلاک آنها به روش هاي مستقيم ، نزولي و بدون استهلاک
 •     تعيين محل استقرار دارائي ها به صورت درختواره
 •     تعريف مشخصات واحدها و افراد استفاده کننده از دارائي ها
 •     ثبت کليه ســوابق دارائــي ها از قبيل تخصيــص شمــاره پلاك ، زمان
 •     بهره برداري ، نقل و انتقالات ، اضافات ، کسورات ، راکد نمودن موقت،بهره برداري مجدد و . . .
 •     كنترل فروش  ، اسقاط ، تعمير اساسي ، نقل و انتقال و تغيير وضعيت دارايي ها
 •     محاسبه روزانه استهلاک دارائي ها
 •     امکان پشتيباني و بازيابي اطلاعات
 •     امکان تعريف سطوح دسترسی کاربران با تشخيص مدير سيستم
 •     ارائه گزارش سوابق و استهلاک براي يک دارائي و يا يک گروه از دارائي ها با قابليت ارسال مستقيم به Excel
 •     روند محاسبات استهلاك يك دارائي يا يك گروه از دارائي ها
 •     گزارش ريز استهلاك دارائي هــاي يک واحــد سازمــاني يا واحدهاي سازماني مختلف
 •     ارائه جدول خلاصه استهلاك اموال يا گروههاي اموال
 •     ارائه کارت اموال موجود در نزد واحدهاي سازماني و افراد مختلف
 •     مقايسه استهلاکات دارائي ها در دوره هاي مختلف
 •     گزارش خلاصه استهلاک گروه هاي مختلف دارائي
 •     گزارش از شناسنامه اموال شامل كليات ، خلاصه ، جزئيات و ... براي اموال
 •     ارائه ليست دارائي هاي بهره برداري نشده
 •     ارائه ليست دارائي هاي اسقاط شده
 •     ارائه ليست دارائي هاي راکد موسسه
 •     گزارش از تحويل گيرندگان اموال
 •     گزارش از اموال به تفكيك گروه ها و زير گروه هاي اموال
 •     تعريف انواع گروه هاي دارائي هاي موجود در موسسه
 •     تعريف کامل مشخصات دارائي ها و تعيين نحوه محاسبه استهلاک آنها به روش هاي مستقيم ، نزولي و بدون استهلاک
 •     تعيين محل استقرار دارائي ها به صورت درختواره
 •     تعريف مشخصات واحدها و افراد استفاده کننده از دارائي ها
 •     ثبت کليه ســوابق دارائــي ها از قبيل تخصيــص شمــاره پلاك ، زمان
 •     بهره برداري ، نقل و انتقالات ، اضافات ، کسورات ، راکد نمودن موقت،بهره برداري مجدد و . . .
 •     كنترل فروش  ، اسقاط ، تعمير اساسي ، نقل و انتقال و تغيير وضعيت دارايي ها
 •     محاسبه روزانه استهلاک دارائي ها
 •     امکان پشتيباني و بازيابي اطلاعات
 •     امکان تعريف سطوح دسترسی کاربران با تشخيص مدير سيستم
 •     ارائه گزارش سوابق و استهلاک براي يک دارائي و يا يک گروه از دارائي ها با قابليت ارسال مستقيم به Excel
 •     روند محاسبات استهلاك يك دارائي يا يك گروه از دارائي ها
 •     گزارش ريز استهلاك دارائي هــاي يک واحــد سازمــاني يا واحدهاي سازماني مختلف
 •     ارائه جدول خلاصه استهلاك اموال يا گروههاي اموال
 •     ارائه کارت اموال موجود در نزد واحدهاي سازماني و افراد مختلف
 •     مقايسه استهلاکات دارائي ها در دوره هاي مختلف
 •     گزارش خلاصه استهلاک گروه هاي مختلف دارائي
 •     گزارش از شناسنامه اموال شامل كليات ، خلاصه ، جزئيات و ... براي اموال
 •     ارائه ليست دارائي هاي بهره برداري نشده
 •     ارائه ليست دارائي هاي راکد موسسه
 •     گزارش از تحويل گيرندگان اموال
 

 

 

 

نرم افزار آسا با توجه به اهمیت حیاتی فروش جهت استمرار و پویایی سازمان ها وظیفه جمع آوری و آنالیز کلیه اطلاعات مربوط به فروش را بر عهده دارد.

اهداف توسعه نرم افزار :

بی ترديد فرآيند فروش را می توان بعنوان يکی از ارکان موثر در بقا و استواری هر موسسه بشمار می رود . به همين خاطر انتخاب مديران فروشی که با ارائه و اجرای سِاست ها و راهکار های متناسب بتوانند بر افزایش میزان فروش و سهم بری موسسه تاثیر گذار باشند از تصمیمات حساس و سرنوشت ساز صاحبان سرمایه می باشد .

راهکار شرکت آسا :

در این راستا مجموعه آسا اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار فروش و حسابداری فروش نموده و با فراهم سازی این بستر با ویژگی های متعدد ، ظاهر کاربر پسند (user friendly) و امکانات منحصر بفرد برای مدیران و کاربران سیستم تلاش بر این داشته که در هر زمان مدیران بتوانند اطلاعات لازم در خصوص فروش ، نحوه پخش و توزیع محصولات در بازار های مختلف گزارشات مربوطه را به لحظه اخذ نمایند.

امکانات و قابليت های سیستم فروش :

 • ارتباط مستقيم با کالاهاي انبارهاي محصول در سيستم انبارداري
 • گروه بندي مشتريان بر اساس عمده فروشي ، خرده فروشي ، استقرار جغرافيايي و ...
 • نگهداري اطلاعات و سوابق مشتريان
 • تعيين سقف اعتباري براي مشتريان
 • تعريف بازارهاي مختلف جهت دسته بندي مشتريان
 • تعريف انواع پارامترهاي موجود در فاکتورهاي فروش ( تخفيفات ، کرايه حمل ، ارزش افزوده و ...)
 • تعيين ميزان پارامتر هاي فاكتور فروش بر اساس تك تك مشتريان يا تك تك كالاها
 • انتساب كد حسابداري به پارامتر هاي فاكتور فروش
 • تعريف مشخصات پارامترهاي اطلاعاتي در مدارك فروش ( مقصد ، راننده و ...)
 • تعريف انواع روش هاي محاسبه پورسانت
 • امكان تعريف انواع قيمت فروش كالا ( مصوب ، نمايندگان ،عمده فروش ، خرده فروش و ...)
 • امکان ثبت شماره سريال کالاهاي فروش رفته و مرجوعي شده با قابليت جستجوي آنها
 • تعريف نمايندگان فروش و انتساب هر يك از نمايندگان به مشتريان
 • امکان ثبت قرارداد هاي فروش ، سفارشات مشتريان ، ارائه پيش فاکتور ، فاکتور فروش و مرجوعي از فروش
 • تعريف بازارياب ها و نحوه محاسبه پورسانت آنها
 • ثبت مشخصات رانندگان و وسائط نقليه پخش و توزيع
 • امکان مطلع بودن لحظه اي از مانده حساب مشتريان
 • انتقال سريع مانده قراردادها و سفارشات تحويل نشده مشتريان به سال مالي بعد
 • ارتباط منطقي با سيستم هاي انبارداري و حسابداري جهت ارسال درخواست مشتريان و همچنين تنظيم اتوماتيک اسناد مالي فروش و برگشت از فروش
 • مرتب نمودن فاکتورهاي فروش و مرجوعي ها
 • آرشيو کامل تغييرات مدارک فروش
 • امكان طراحي انواع فاكتور فروش موقع چاپ
 • امکان استفاده از بارکد خوان در ثبت فاكتورها
 • امكان بودجه بندي فروش براساس بازارهاي مختلف ، مشتريان وكالاها بصورت ماهانه يا سالانه
 • امكان پخش و توزيع محصولات براساس فاكتورهاي حمل نشده و گزارشات بارگيري
 • ارتباط منطقي با سيستم حسابداري جهت ارسال اسناد مالي فروش و برگشت از فروش به صورت انفرادي و تجميعي
 • فروش به تفكيك مراكز فروش ، محل هاي جغرافيايي ، بازارياب ها ، مشتريان و گروه كالا
 • گزارش از كليه مدارك فروش (قرارداد ، سفارش ، فاكتور و مرجوعي از فروش )
 • پيگيري روند صدور مدارك فروش و انبار
 • گزارش از سود (زيان) ناويژه هر فاكتور
 • گزارش كارت فروش كالا براساس يك سفارش و يك قرارداد
 • گزارش خلاصه فروش مقداري و ريالي كالا در يك دوره زماني خاص
 • گزارش رتبه بندي كالاها و گروه كالاها از نظر ميزان فروش ريالي
 • گزارش مقايسه فروش كالاها و گروه کالاها در ماه هاي مختلف
 • نمايش دفتر حساب ، گردش حساب ، خلاصه عملكرد و مانده اعتبار مشتريان
 • گزارش ريز فروش كالا به مشتري ، كالاها به مشتري و كالاها به مشتريان
 • گزارش رتبه بندي مشتريان از نظر ميزان فروش ريالي و مقداری كالاها
 • گزارش خلاصه فروش كالا ها در بازارهاي مختلف
 • گزارش رتبه بندي بازارها از نظر ميزان فروش ريالي و مقدار فروش يك كالا
 • گزارش مقايسه عملکرد مشتريان و عملكرد بازارها در ماه هاي مختلف
 • كارت فروش كالا توسط يك نماينده فروش بصورت روزانه
 • گزارش فروش و مرجوعي از فروش بر اساس دسته كالاهاي مختلف
 • گزارش رتبه بندي نمايندگان فروش از نظر ميزان فروش ريالي و مقدار فروش يك كالا
 • گزارش كارت فروش كالا توسط يك بازارياب بصورت روزانه
 • گزارش عملكرد بازارياب ها برحسب تعداد فروش و همچنين خلاصه عملكرد ماهيانه بازارياب ها
 • گزارش رتبه بندي بازارياب ها از نظر ميزان فروش ريالي يك كالا و مقدار فروش يك كالا
 • گزارش عملكرد يك راننده و يك وسيله نقليه
 • گزارش وضعيت فاكتور هاي حمل شده و حمل نشده
 • گزارش وضعيت قراردادها از نظر ديدگاه مقداري و ريالي
 • ارائه نمودارهاي مختلف از قبيل سهم فروش محصولات شرکت در بازارهاي مختلف ، مقايسه فروش کالاها در دوره هاي مختلف و . . .
 • ارائه گزارشات متنوع در خصوص فروش کالا ، مشتريان ، بازارها و بازارياب ها با قابليت ارسال مستقيم به Excel •
 • گزارش بودجه بندي بر اساس فروش در ماه هاي مختلف و ارائه انحرافات بودجه
 • گزارش عملكرد نماينـدگان فـروش بـرحسب تعـداد فروش و خلاصه عملكرد ماهانه نمايندگان فروش
 • گزارش سريال هاي اقلام فروش رفته و مرجوع شده
 • گزارش مقايسه فروش كالا و گروه كالا در بازارهاي مختلف
 • گزارش گردش فروش نمايندگان و بازارياب ها
 • گزارش گردش حساب نمايندگان و بازارياب ها
 • گزارش دفتر حساب نمايندگان و بازارياب ها
 • گزارش آرشيو و ليست روند تغييرات فاكتورهاي فروش
 • گزارش كالاهاي بدون تقاضا
 • نمودار مقايسه خالص فروش يك كالا در دوره هاي مختلف
 • نمودار مقايسه سهم فروش ريالي كالاها در يك دوره خاص
 • نمودار خالص فروش يک ساله

 نرم افزار انبارداری آسا با توجه به نقش کلیدی انبار در بسیاری از تراکنش های مالی سازمانها امکان یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن مبادلات موسسات و سازمانها را فراهم می سازد .

 اهداف توسعه نرم افزار :

 امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این موضوع برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بهینه از منابع را می طلبد و همچنین با توجه به اینکه قسمت اعظمی از دارایی های سازمان تحت عنوان موجودی کالا در چرخه انبار می باشد باعث می شود مدیران درجه اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به کنترل و روند جریان کالا در مجموعه تحت نظارت خود قائل باشند .

راهکار شرکت آسا :

در این راستا مجموعه آسا اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار  انبارداری و حسابداری انبار  نموده و با فراهم سازی این بستر با ویژگی های متعدد ، ظاهر کاربر پسند (user friendly  ) و امکانات منحصر بفرد برای مدیران و کاربران سیستم  تلاش بر این داشته که در هر زمان مدیران بتوانند اطلاعات لازم در خصوص موجودی کالا در انبارهای مختلف و نحوه مبادلات کالا در هر انبار و سایر گزارشات مربوطه را به لحظه اخذ نمایند .

امکانات و قابليت های سیستم انبارداری :

 • تعریف نامحدود انبارهای مختلف و تعیین نحوه کدینگ کالاهای آن 
 • تعريف گروه بندي درختي نا محدود و موقعيت فيزيكي كالا ها در انبار 
 • ثبت مشخصات کالاها و تعيين مقادير حداقل موجودي ، نقطه سفارش ، حداکثر موجودي 
 • امكان تعريف چند واحد اندازه گيري براي هر كالا و قابليت تبديل  اين واحد ها با استفاده از ضرائب تعيين شده  
 • امكان تعريف طرف حساب هاي انبار  
 • امكان معرفي مراكز مصرف و هزينه   
 • ثبت مشخصات اسناد وارده و صادره بر مبناي مجوز هاي صادره از قبيل رسيد كالا به  انبار ، حواله خروج كالا از انبار ، مرجوعي كالا به انبار و مرجوعي كالا از انبار به صورت مقداري و ريالي 
 • امكان ثبت سفارشات تامين موجودي و ارجاع آن به عوامل تامين كننده 
 • تعيين كد رديابي يك كالا در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملي مانند  شماره بچ  و ... 
 • ثبت عمليات  انبارگرداني از مرحله صدور تگ هاي انبار گرداني تا ارائه ليست کسري و اضافه موجودي کالاها  
 • تعديل مقــداري و ريالي مدارك انبــار بدون تغييــر درمـدارك اصلي و اعمــال تغييــر در كاردكس كالاهاي مربوطــه تا مرحلــه صــدور سند حسابداري تعديلات               
 • ارائه برنامه تامين موجودي مواد و قطعات جهت توليد و مقايسه موجودي واقعي انبار با نياز برنامه و صدور سند درخواست مواد از انبار  
 • امكان انتقال اطلاعات مانده پايان دوره كالا ها به صورت مقداري و ريالي به سال مالي بعد 
 • ارتباط منطقي با سيستم حسابداري جهت ارسال اسناد مالي انبار به صورت انفرادي و تجميعي  
 • امکان قطعي نمودن تمامي مدارک انبارداري و غير قطعي نمودن مجدد آنها با مجوز مدير سيستم 
 • امكان ايجاد كد رديابي بصورت خودكار با توجه به الگوي تعريف شده  
 • امکان فراخواني مدارک ورود و خروج كالا از انبار مقداري و اضافه نمودن آن به سيستم انبار ريالي موسسه 
 • امكان تعريف  استاندارد مصرف مواد ( فرمول توليد محصولات )  
 • امكان معرفي كاربران مجاز براي هر انبار بصورت مستقل 
 • امكان ارسال اسناد مالي بصورت تجميعي به حسابداري 
 • امكان قيمت گذاري حواله ها به صورت ميانگين و  قيمت شاخص 
 • امكان تكثير و ابطال مدارك انبار 
 • امكان انتقال مانده سفارشات و درخواست ها به سال مالي بعدي 
 • گزارش کاردکس مقداري و ريالي كالا با امكان رويت و اصلاح همزمان مدارك مربوطه 
 • گزارش گردش مقداري و ريالي كالا در يك بازه زماني خاص بر اساس واحد اصلي و واحدهاي فرعي هاي كالا 
 • گزارش گردش ريالي گروه هاي كالا در يك بازه زماني خاص بر اساس واحد اصلي و واحدهاي فرعي هاي كالاها 
 • گزارش مانده مقداري و ريالي كالاها در يك بازه زماني خاص بر اساس واحد اصلي و واحدهاي فرعي هاي كالاها 
 • گزارش عملكرد طرف حسابهاي انبار از لحاظ مقداري و ريالي بر روي تك تك كالا ها  
 • گزارش ريز مدارك مقداري و ريالي صادره در انبار به تفكيك طرف حسابها ،‌گروه هاي كالا و كالاهاي خاص 
 • ارائه گزارش کالاهاي بدون گردش ، داراي موجودي کمتر از نقطه سفارش و داراي حداقل موجودي 
 • گزارش گردش موجودي كالا برحسب طرف حسابها 
 • ارائه گزارش از وضعيت سفارشات در راه و درخواست هاي حواله نشده انبار 
 • گزارش وضعيت سفارشات و خلاصه وضعيت كالاهاي سفارش شده 
 • گزارش وضعيت سفارشات تاييد شده و خلاصه وضعيت كالاهاي داراي سفارش تاييد شده 
 • گزارش وضعيت مجوزهاي مرجوعي به انبار و خلاصه وضعيت كالاهاي داراي مجوز مرجوعي به انبار 
 • گزارش وضعيت درخواست ها و خلاصه وضعيت كالاهاي درخواست شده 
 • گزارش وضعيت مجوزهاي مرجوعي از انبار و خلاصه وضعيت كالاهاي داراي مجوز مرجوعي از انبار 
 • گزارش مدارك باطل شده و قطعي شده در انبار 
 • گزارش گردش و مانده ريالي كالا ها بر اساس نرخ فروش 
 • گزارش گردش مقداري موجودي كالاها بر اساس  كد رديابي  
 • گزارش کاردکس مقداري و ريالي كالا بر اساس  كد رديابي   
 • گزارش عملكرد كارپردازها 
 • گزارش كاردكس و گردش كالاها بر اساس مراكز هزينه 
 • گزارش پيگيري روند صدور رسيد و حواله ها 
 • گزارش وضعيت درخواست هاي ارسالي ساير قسمت ها به انبار 
 • گزارش  ليست كالاهاي مورد نياز بر اساس عرضه كنندگان كالاها 
 • گزارش كارت حساب طرف حسابهاي انبار 
 • گزارش ريز عمليات انجام شده براي يك طرف حساب 
 • گزارش آحاد تكميل شده كالا توسط يك طرف حساب 
 • گزارش مانده موجودي كالاها بصورت كلي و يا به تفكيك كد رديابي 
 • گزارش ليست كالاها بر اساس موقعيت فيزيكي كالاها در انبار 
 • گزارشات ورود و خروج ، گردش ، مانده و كاردكس كالاها بر اساس دسته كالاهاي مختلف

 

اهداف توسعه نرم افزار :

محاسبات پيچيده و بسيار وقت گير در زمينه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و هزينه هاي جانبي آن همواره مديران موسسات را وادار به استفاده از نرم افزارهاي محاسباتي در اين زمينه نموده است . اما تغييرات قوانين کشور از يک سو و تنوع زياد در شيوه هاي محاسبه ، از سوي ديگر موجب وابستگي شديد موسسات به طراحان نرم افزار گرديده بنحوي که گاها هزينه هاي تغييرات اعمال شده بر روي نرم افزار از هزينه اوليه آن نيز بيشتر مي گردد ضمن اينکه قطع ارتباط يا عدم دسترسي به طراحان سيستم ، خود مسئله اي بزرگ و حائز اهميت مي باشد.

راهکار سیستم آسا :

در اين راستا شرکت آسا سیستم با بهره جویی از دانش کارشناسان خود اقدام به تهيه نرم افزار حقوق و دستمزد نموده که این نرم افزار به صورت کاملا پارامتريک و قابل استفاده در موسسات مختلف تهيه گرديده و ضمن امکان ارتباط مشتقیم با سيستم های پرسنلی و حسابداري ، اين امکان را براي کاربران ايجاد نموده که بدون نياز به طراحان این نرم افزار ، سيستم را به نحوه دلخواه طراحي کنند .

امکانات و قابلیت های سیستم حقوق و دستمزد :

 • تعريف مشخصات کامل پرسنل از قبيل : مشخصات شناسنامه اي ، تحصيلي ، نظام وظيفه ، افراد تحت تکفل ، سوابق کاري ، الصاق تصوير پرسنل و . . 
 • تعريف انواع واحد ها و پست هاي سازماني ، رسته هاي شغلي ،  و انواع استخدام ها 
 • تعريف انواع احکام پرسنلي و انتساب متعدد آنها به پرسنل 
 • معرفي انواع  روش هاي محاسبه حقوق ( رسمي ، قراردادي ، ساعتي و ... ) 
 • تعريف چارت سازماني موسسه و معرفي پست ها و مشاغل موجود  
 • تعريف امتيازات و پارامترهاي موثر در محاسبه حقوق و مزاياي پرسنل  
 • تعريف انواع ماموريت ها ، مرخصي ها ، وام ها وکسر اقساط آنها  
 • تعريف انواع پارامترهاي متغير( مساعده ، پاداش ، جريمه و ... ) موثر در حقوق و دستمزد 
 • تعريف پارامتريک فرمول هاي فارسي محاسبه حقوق و دستمزد و انتساب آنها به دسته بندي هاي مختلف پرسنل 
 • امكان تعيين نوع محاسبه ماليات ( ماهانه – سالانه ) به نسبت  روز كاركرد يا به نسبت ماه 
 • محاسبه ذخيره سنوات ، بازخريد مرخصي و عيدي و پاداش 
 • تسهيم کارکرد پرسنل بين مراکز مختلف هزينه 
 • ثبت اطلاعات جدول مالياتي و تنظيم تقويم كاري 
 • قابليت دريافت اطلاعات حضور و غياب از دستگاه هاي كارت زني 
 • قطعي نمودن اطلاعات حقوق و دستمزد براي هر ماه 
 • امکان پشتيباني و بازيابي اطلاعات 
 • امکان تعريف سطوح دسترس کاربران با تشخيص مدير سيستم 
 • طراحي گزارشات و ليست هاي ( حقوق دستمزد و مزايا ، بيمه ، ماليات حقوق ، سنوات خدمت ، عيدي و پاداش ، باز خريد مرخصي ) به انتخاب كاربر و متناسب با نيازهاي خاص با قابليت ارسال مستقيم به Excel 
 • گزارشات بيمه ، دارايي و بانك بر اساس استاندارد 
 • گزارشات اضافات و كسورات بين ماه 
 • طراحي و تنظيم اسناد حسابداري حقوق و دستمزد ( بر اساس مركز هزينه و ... ) به شكل دلخواه 
 • طراحي فيش حقوقي ، تسويه حساب و ساير پرداخت هاي متفرقه  
 • تهيه ديسکت و سي دي براي موسسات مختلف از قبيل تامين اجتماعي اداره دارائي ، بانك ها و گزارشات مربوطه 

اهداف توسعه نرم افزار :

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد

راهکار شرکت آسا :

در این راستا مجموعه آسا نرم‌افزار برنامه‌ریزی و کنترل تولید را با امکانات منحصر بفرد ، محاسبه ظرفیت واحدهای تولیدی و ایجاد یکپارچگی با انبار تقاضاها را مدیریت می‌کند. این نرم‌افزار با دیدی کامل به ‌روش‌ها و با در نظر گرفتن مفاهیم پیشرفته تولید طراحی شده‌است تا پاسخگوی نیازهای شما باشد. 

 امکانات و قابلیت های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید :

تعريف واحد اندازه گيري کالاها 
تعريف مشخصات مواد و محصول
ايجاد ارتباط بين مواد و محصولات با کالاهاي موجود در انبارها
تعريف فرمول  توليد محصولات
تعريف ماشين آلات و تجهيزات ثابت توليد
تعريف ماشين آلات و تجهيزات الحاقي توليد
تعريف انواع علل توقف روش توليد
تعريف انواع سطوح تخصصي نيروي انساني
تعریف مشخصات نیروی انسانی تولید
تعيين سطوح تخصصي نيروي انساني
تعريف ايستگاه هاي توليد
تعيين ماشين آلات و تجهيزات ثابت يک ايستگاه
تعريف محصولات قابل توليد در يک ايستگاه
تعريف روش هاي توليد محصولات در يک ايستگاه
تعريف روش هاي تبديل محصولات به مواد و قطعات اوليه در يک ايستگاه
تعريف تقويم کاري
تعريف عناوين شيفت هاي کاري
تعيين مدت زمان شيفت هاي کاري

 برنامه ریزی :

تعيين بودجه مقداري توليد سالانه محصولات نهايي
ارائه برنامه توليد
تاييد برنامه توليد ارائه شده
تعيين ميزان محصولات مورد نياز توليد براي يک برنامه
تعيين روش هاي توليد و برآورد زمان مطلوب اجراي يک برنامه
تعيين زمان شروع يک برنامه
برآورد مواد اوليه مورد نياز براي يک برنامه
جدول زمانبندي اجراي يک برنامه از لحاظ محصولات توليدي
جدول زمانبندي نياز يک برنامه به مواد و قطعات

 عملکرد :

ثبت زمان فعال سازي روش هاي توليد در ايستگاه هاي کاري
ثبت زمان و علل توقف روش هاي توليد در ايستگاه هاي کاري
تعيين ترکيب نيروي انساني فعال در هر شيفت کاري
ثبت کارکرد پرسنل در ايستگاه هاي کاري يک شيفت
ثبت موجودي اول دوره کالاها در ايستگاه ها
اعلام  نياز مواد و قطعات توسط ايستگاه ها
تاييديه اعلام نياز مواد و قطعات ايستگاه ها
تخصيص منابع تامين مواد و قطعات مورد نياز ايستگاه ها
در خواست کالا از انبار مواد براي ايستگاه ها
تحويل کالا از انبار به ايستگاه ها
مرجوعي کالا از ايستگاه ها به انبار
مجوز نقل و انتقال کالا بين ايستگاه ها
ثبت نقل و انتقال کالا بين ايستگاه ها
ثبت آمار توليد محصولات در پايان هر شيفت
ثبت آمار تبديل محصولات به مواد و قطعات اوليه در پايان هر شيفت
ثبت آمار مواد و قطعات اوليه ضايعاتي در پايان هر شيفت
ثبت آمار محصولات ارسالي ايستگاه ها به انبار
صدور مجوز مرجوعي محصولات از انبار به ايستگاه ها
ثبت آمار محصولات مرجوعي از انبار به ايستگاه ها
ثبت موجودي شمارش شده کالاها در هر ايستگاه در پايان ماه
ليست کسري و اضافه موجودي کالاهاي شمارش شده در پايان هر ماه
ثبت تعديلات کاهنده آمار توليد محصولات
قطعی نمودن انحرافات مصرف مواد در ایستگاه ها

گزارشات :

چرخه مواد و قطعات مورد نياز ساخت يک محصول
چرخه فرآيند توليد يک محصول بر اساس ايستگاه هاي کاري
چرخه فرآيند توليد يک محصول براساس روش هاي توليد
کارت توليد يک محصول
کارت توليد يک محصول در يک ايستگاه
گزارش خلاصه وضعيت توليد محصولات
گزارش خلاصه وضعيت توليد محصولات در يک ايستگاه
گزارش خلاصه وضعيت توليد محصولات در يک دوره
گزارش خلاصه وضعيت توليد محصولات در يک ايستگاه در يک  دوره
گزارش وضعيت پيشرفت يک برنامه
گزارش ريز گردش کالا در يک ايستگاه توليد
گزارش خلاصه گردش کالاها در يک ايستگاه توليد
لیست محصولات بدون فرمول
لیست کالاهای دارای گردش منفی در یک ایستگاه
گزارش مانده کالاها در یک ایستگاه تولید
گزارش مانده کالاها در ايستگاه هاي مختلف توليد
گزارش ماهانه راندمان روش های تولید محصول
گزارش ماهانه راندمان روش های تولید تبدیل محصول به مواد
گزارش ماهانه مصرف واقعی مواد در هر ایستگاه کاری 
گزارش ماهانه خلاصه انحراف مصرف مواد در کالاهای تولیدی
کزارش ماهانه جزئیات انحراف مصرف مواد در کالاهای تولیدی
گزارش کارکرد روش های تولید
گزارش کارکرد ماشين آلات و تجهيزات ثابت
گزارش کارکرد ماشين آلات و تجهيزات الحاقي
گزارش ريز کارکرد ماهانه نيروي انساني
گزارش خلاصه کارکرد نيروي انساني در ايستگاه هاي توليد
گزارش توقفات ماشين آلات و تجهيزات ثابت
گزارش توقفات ماشين آلات و تجهيزات الحاقي
گزارش پیگیری خلاصه داد و ستد مقداری کالا بین ایستگاه های تولید و انبار
پیگیری خلاصه داد و ستد مقداری کالا بین تولید و انبار

اهداف توسعه نرم افزار :

برنامه ريزي و کنتـرل هزينه هاي ساخت امروزه بعنوان ابزاري قدرتمند مي تواند در جهت افزايش بهره وري و نهايتاً سود آوري موسسه ، مديران را ياري نمايد.

راهکار شرکت آسا :

در اين راستا مجموعه آسا اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار بهاي تمام شده نموده که با ايجاد اطلاعات طبقه بندي شده در خصوص ساختار هزينه هاي توليد و بودجه بندي آنها در گام اول فرصت استفاده بهينه از امکانات و فرصت هاي موجود را فراهم ساخته و در گام دوم با ايجاد ابزاري کنترلي نسبت به بهينه سازي وضعيت موجود اقدام نمايد.

امکانات و قابلیت های سیستم حسابداری صنعتی : 

 • تعیین ساختارکدینگ بهای تمام شده
 • تعریف کدینگ بهای تمام شده
 • دسته بندی هزینه های بهای تمام شده
 • تعیین نوع هزینه های بهای تمام شده
 • تعیین اقلام هزینه دستمزد در سیستم حقوق و دستمزد
 • تطبیق اقلام هزینه دستمزد در سیستم بهای تمام شده حقوق و دستمزد
 • تطبیق مشخصات پرسنل در سیستم تولید با سیستم حقوق و دستمزد
 • تعیین سرفصل حسابهای هزینه ای در سیستم حسابداری مالی
 • تطبیق سایر هزینه های سربار با حسابهای آن در سیستم حسابداری مالی
 • ایجاد ارتباط مولفه تفصیلی حسابداری با عوامل هزینه بر تولید
 • تعیین نحوه تسهیم حسابهای سایر هزینه های سربار به عوامل هزینه بر تولید
 • تعیین ضرائب تسهیم مرحله اول حسابهای سایر هزینه های سربار
 • تعیین ضرائب تسهیم مرحله دوم حسابهای سایر هزینه های سربار
 • تعیین ضرائب تسهیم مرحله سوم حسابهای سایر هزینه های سربار
 • ارزش گذاری موجودی اول دوره کالاها در ایستگاه های کاری
 • ثبت نرخ استاندارد ماهانه هر ساعت دستمزد مستقیم
 • ثبت نرخ استاندارد ماهانه هر واحد از مواد اولیه تولید
 • انتخاب ایستگاه های با هزینه های دستمزد و سربار استاندارد
 • ریز هزینه های دستمزد پرسنل تولید در سیستم حقوق و دستمزد
 • گزارش ریز هزینه  دستمزد پرسنل مستقیم تولید
 • گزارش ریز هزینه  دستمزد غیر مستقیم شیفتی تولید
 • گزارش ریز هزینه  دستمزد غیر مستقیم ماهانه تولید
 • گزارش ماهانه دستمزد مستقیم و غیر مستقیم به تفکیک ایستگاه های کاری
 • گزارش ماهانه دستمزد مستقیم و غیر مستقیم فعالیت های تولید
 • کاردکس دستمزد مستقیم تولید محصولات
 • کاردکس دستمزد غیر مستقیم شیفتی تولید محصولات
 • کاردکس دستمزد غیر مستقیم ماهانه  تولید محصولات
 • کاردکس سایر هزینه های سربار تولید محصولات
 • کاردکس  بهای اولیه واقعی تولید محصولات
 • کاردکس  بهای تبدیل واقعی تولید محصولات
 • کاردکس  بهای تمام شده واقعی تولید محصولات
 • کاردکس  ریالی یک کالا در یک دستگاه
 • هزینه ظرفیت بلااستفاده نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم شیفتی
 • گزارش خلاصه بهای تمام شده محصولات در یک دوره
 • گزارش ریز انحرافات دستمزد مستقیم تولید
 • ریز هزینه های دستمزد مستقیم پرسنل تولید
 • ریز هزینه های دستمزد غیرمستقیم پرسنل تولید
 • نحوه تسهیم هزینه  دستمزد ماهانه  پرسنل در ایستگاه های کاری
 • ریز هزینه های دستمزد مستقیم پرسنل تولید
 • ریز هزینه های دستمزد غیر مستقیم پرسنل تولید
 • نحوه تسهیم هزینه دستمزد ماهانه پرسنل در ایستگاه های کاری
 • ریز هزینه دستمزد ماهانه پرسنل به تفکیک ایستگاه های کاری
 • خلاصه هزینه دستمزد ماهانه پرسنل به تفکیک ایستگاه های کاری
 • ریز هزینه دستمزد ماهانه روشهای تولید ( ترمیم ) در هر ایستگاه
 • خلاصه هزینه دستمزد ماهانه روشهای تولید ( ترمیم ) در هر ایستگاه
 • هزینه دستمزد به تفکیک محصولات در هر روش تولید ( ترمیم )
 •  هزینه دستمزد به تفکیک محصولات تولیدی ( ترمیمی ) در هرایستگاه
 • هزینه دستمزد به تفکیک محصولات تولیدی ( ترمیمی )
 • نحوه تسهیم سایر هزینه های سربار
 • پیگیری خلاصه داد و ستد کالا بین ایستگاه های تولید و انبار
 • پیگیری خلاصه داد و ستد کالا بین تولید و انبار
 • ریز هزینه های دستمزد مستقيم پرسنل توليد
 • ریز هزینه های دستمزد غير مستقيم پرسنل توليد
 • نحوه تسهيم هزینه دستمزد ماهانه پرسنل در ایستگاه های کاری
 • ريز هزینه دستمزد ماهانه پرسنل به تفکيک ایستگاه های کاری
 • خلاصه هزینه دستمزد ماهانه پرسنل به تفکيک ایستگاه های کاری
 • ريز هزینه دستمزد ماهانه روش های توليد (ترمیم) در هر ايستگاه
 • خلاصه هزینه دستمزد ماهانه روش های توليد (ترمیم) در هر ايستگاه
 • هزینه دستمزد به تفکيک محصولات در هر روش توليد (ترمیم)
 • هزینه دستمزد به تفکيک محصولات توليدی (ترمیم) در هر ايستگاه
 • هزینه دستمزد به تفکيک محصولات توليدی (ترمیم)
 • نحوه تسهيم سایر هزینه های سربار
 • پيگيری خلاصه داد و ستد کالا بین ایستگاه های تولید و انبار
 • پيگيری خلاصه داد و ستد کالا بین تولید و انبار

سایر امکانات :

 • تنظیمات
 • ایجاد سال مالی جدید
 • تغییر سال مالی سیستم
 • تعويض کاربر
 • تغییر رمز کاربر
 • پشتیبانی اطلاعات
 • بازیابی اطلاعات
 • نمایش اطلاعات پشتیبانی شده
 • جستجو در پنجره فعال   
 • تنظیم چاپگر
 • ماشین حساب                        
 • محاسبه کارمزد
 • تنظیم تصویر زمینه